Kursy – Royal Online

Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona szkolajezykowaonline.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę szkolajezykowaonline.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony szkolajezykowaonline.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
 2. USŁUGODAWCA – ROYAL ONLINE SP. Z O.O., adres siedziby: Lipowa 4B, 46-070 Polska Nowa Wieś, NIP: 991-054-00-92, REGON: 389118875, KRS: 0000903642, adres poczty elektronicznej: royal@szkolajezykowaonline.pl, tel. 577 667 507.
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: royal@szkolajezykowaonline.pl.
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: royal@szkolajezykowaonline.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem szkolajezykowaonline.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością szkolajezykowaonline.pl. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony szkolajezykowaonline.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony szkolajezykowaonline.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów – osób fizycznych – i użytkowników (osoby, których dane dotyczą) jest ROYAL ONLINE SP. Z O.O., adres siedziby: Lipowa 4B, 46-070 Polska Nowa Wieś, NIP: 991-054-00-92, REGON: 389118875, KRS: 0000903642.
 3. Dane Osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą.
 4. Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II. Zakres i cel zbieranych danych

 1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu:
  1. zapisów na kursy językowe online i stacjonarne;
  2. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania platformy szkoleniowej online, na której są umieszczone kursy  językowe;
  3. świadczenia Usług Elektronicznych, w tym do wysyłania Newslettera;
  4. zapewniania bezpieczeństwa korzystania z platformy szkoleniowej, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
  5. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą, reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej.

III. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
  1. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
  2. niezbędność do wykonania umów zawieranych z Royal Online Sp. z o.o.; 
  3. niezbędność do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
  4. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Royal Online Sp. z o.o.;
  5. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Royal Online Sp. z o.o. lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z realizacją kursów.

IV. Okres przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna do ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

V. Dobrowolność podania Danych Osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych, których Royal Online Sp. z o.o. nie będzie mogła zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych powyżej.

VI. Profilowanie Danych Osobowych

 1. Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zapisach na kursy, dane socjodemograficzne (np. płeć, wiek, miejsce zamieszkania), w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

VII. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

 1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, które na zlecenie Royal Online Sp. z o.o. przetwarzają Dane Osobowe.
 2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności. Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
   ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
   iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
  3. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Royal Online Sp. z o.o.
 4. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Royal Online Sp. z o.o.
 5. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
 6. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą, za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

 

VIII. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

 1. Każdy Klient ma prawo:
  1. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.
  3. Przeniesienia danych na inny podmiot oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres: royal@szkolajezykowaonline.pl. Prawo zostanie zrealizowane po weryfikacji tożsamości klienta.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres: royal@szkolajezykowaonline.pl wpisując w tytule słowo „cofnięcie zgody lub wysłać pisemną informację o cofnięciu zgody na otrzymywanie informacji handlowej: Royal Online Sp. z o.o., ul. Lipowa 4B, 46-070 Polska Nowa Wieś, z dopiskiem “DANE OSOBOWE”.
 4. Każdy Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

IX. Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z witryny i w tym celu:
  1. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  2. stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Royal Online Sp. z o.o. na konto royal@szkolajezykowaonline.pl.

X. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania informacji i uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pośrednictwem plików Cookies służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

Administrator – Użytkownik strony szkolajezykowaonline.pl, który na podstawie Regulaminu serwisu rszkolajezykowaonline.pl utworzył własny Serwis internetowy.

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron Serwisu.

Cookies Własne – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem stron internetowych Serwisu.

Serwis – portal internetowy prowadzony w subdomenie domeny głównej szkolajezykowaonline.pl.

Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron Serwisu.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Cookies wykorzystywane przez Administratora nie powodują zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym Urządzeniu.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:

1. Sesyjne – przechowywane są na Urządzeniu i pozostają zapisane do momentu zakończenia danej sesji przeglądarki internetowej. Po zakończeniu sesji przeglądarki są usuwane z Urządzenia. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia.

2. Trwałe – są przechowywane na Urządzeniu i pozostają tam do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje usunięcia tych Cookies. Nie powodują pobierania danych osobowych Użytkownika ani informacji poufnych z Urządzenia.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu oraz zapamiętanie ustawień Użytkownika podczas wpisywania komentarzy lub wpisów w księdze gości na stronach Serwisu: szkolajezykowaonline.pl;

b) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA);

c) prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi internetowej reklamy:

 • Google Adsense (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • DoubleClick (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google+1 (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

d) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

 • Facebook Connect (administrator cookies Facebook Inc z siedziną w Usa lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
 • Facebook Social Plugins (administrator cookies Facebook Inc z siedziną w Usa lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

IV. Możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu Cookies do swojego Urządzenia w każdym czasie. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. W przypadku skorzystania z tej możliwości korzystanie z Serwisu lub niektórych z jego funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe.

Poniżej zostaje przedstawiony sposób zmiany ustawień dotyczących Cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer – http://support.microsoft.com/kb/196955

Chrome – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari – http://support.apple.com/kb/PH5042

Firefox – http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie i wy%C5%82%C4%85czanie obs%C5%82ugi ciasteczek

Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Urządzenia mobilne:

Android – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari – http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Blackberry – http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp